Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2014 ROK 2014

DATA:

NUMER:

DOTYCZY:

31.01.2014 

XL/271/2014

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

31.01.2014

XL/272/2014

W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

31.01.2014

XL/273/2014

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Żmigród

31.01.2014

XL/274/2014

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

31.01.2014

XL/275/2014

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

31.01.2014

XL/276/2014

W sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2014 rok

31.01.2014

XL/277/2014

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2014 rok

28.02.2014

XLI/280/2014

W sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

28.02.2014

XLI/281/2014

W sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Nowy Żmigród na lata 2014-2018

28.02.2014

XLI/278/2014

W sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

28.02.2014

XLI/279/2014

W sprawie wprowadzenia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2014”

31.03.2014

XLII/282/2014

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Żmigród

31.03.2014

XLII/283/2014

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

31.03.2014

XLII/284/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Mytarzy

31.03.2014

XLII/285/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonych w Nienaszowie

31.03.2014

XLII/286/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

31.03.2014

XLII/287/2014

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

31.03.2014

XLII/288/2014

W sprawie wyrażenia opinii w celu utworzenia wspólnego okręgu wyborczego

29.04.2014

XL/289/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Sadkach

29.04.2014

XL/290/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonych w Desznicy

29.04.2014

XL/291/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonych w Desznicy

29.04.2014

XLIII/292/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

29.04.2014

XLIII/293/2014

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji palnu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2013 rok

30.05.2014

XLIV/294/2014

W sprawie; przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Nowy Żmigród

30.05.2014

XLIV/295/2014

W sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

30.06.2014

XLV/296/2014

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2013 rok

30.06.2014

XLV/297/2014

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

30.06.2014

XLV/298/2014

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdaniafinansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie za 2013 r.

30.06.2014

XLV/299/2014

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2013 r.

30.06.2014

XLV/300/2014

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Nienaszowie

30.06.2014

XLV/301/2014

Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/159/2012 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Nowyu Zmigród na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

30.06.2014

XLV/302/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

30.06.2014

XLV/303/2014

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

31.07.2014

XLVI/304/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

28.08.2014

XLVII/305/2014

W sprawie informacji Wójta Gminy Nowy Żmigród o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród oraz informacjio przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opiekui zdrowotnej za I półrocze 2014 r.

28.08.2014

XLVII/306/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonych w Nowym Żmigrodzie

28.08.2014

XLVII/307/2014

W sprawie określenia zasad przyznawania nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe

28.08.2014

XLVII/308/2014

W sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie

28.08.2014

XLVII/309/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok.

29.09.2014

XLVIII/310/2014

W sprawie wyrażenia zgodyna udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w Desznicy 

29.09.2014

XLVIII/311/2014

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród na lata 2014-2020

29.09.2014

XLVIII/312/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

30.10.2014

XLIX/313/2014

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2013 r.

30.10.2014

XLIX/314/2014

W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

30.10.2014

XLIX/315/2014

W sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo - kanalizacyjnych

30.10.2014

XLIX/316/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród

30.10.2014

XLIX/317/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Gorzyce

30.10.2014

XLIX/318/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łężyny

30.10.2014

XLIX/319/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łysa Góra

30.10.2014

XLIX/320/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Mytarka

30.10.2014

XLIX/321/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Nowy Żmigród - część I

30.10.2014

XLIX/322/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Skalnik

30.10.2014

XLIX/323/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Stary Żmigród

30.10.2014

XLIX/324/2014

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 r.

30.10.2014

XLIX/325/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

12.11.2014

L/326/2014

W sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego

12.11.2014

L/327/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

01.12.2014

I/1/2014

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy 

08.12.2014

II/2/2014

w sprawie zmian w statucie Gminy Nowy Żmigród

08.12.2014

II/3/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

08.12.2014

II/4/2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

08.12.2014

II/5/2014

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy

08.12.2014

II/6/2014

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

08.12.2014

II/7/2014

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

08.12.2014

II/8/2014

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej Rady Gminy oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji

08.12.2014

II/9/2014

w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży Rady Gminy oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji

08.12.2014 

II/10/2014

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji

08.12.2014

II/11/2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród

30.12.2014

III/12/2014

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród

30.12.2014

III/13/2014

w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Żmigród do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

30.12.2014

III/14/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

30.12.2014

III/15/2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

30.12.2014

III/16/2014

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających

30.12.2014

III/17/2014

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Nowym Żmigrodziedata wytworzenia2014-03-27
data udostępnienia2015-07-15
sporządzone przezDariusz Piekuś
opublikowane przezŁukasz Czekaj
ilość odwiedzin4309
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@