Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr Aktów Prawa Miejscowego Rejestr Aktów Prawa Miejscowego

 

Uchwała Nr

Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

z dnia

 

Tytuł uchwały

Uchwała Nr IV/17/2011

Uchwalenie budżetu gminy Nowy Żmigród na 2011 rok

Uchwała Nr V/19/2011

Zmiany uchwały nr XXXV/231/09 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 15 września 2009 roku w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia przez Wójta Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową

Uchwała Nr VII/40/2011

Trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowy Żmigród podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań

Uchwała Nr VIII/45/2011

Określenie zadań udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr X/57/2011

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2010 rok.

Uchwała Nr X/63/2011

Ustalenie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe Przedszkola Gminnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród

Uchwała Nr XI/69/2011

Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Gorzyce

Uchwała Nr XI/70/2011

Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Mytarz

Uchwała Nr XIII/80/2011

Obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

Uchwała Nr XIII/81/2011

Stawek podatku od nieruchomości w Gminie Nowy Żmigród

Uchwała Nr XIII/82/2011

Wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/83/2011

Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nowy Żmigród

Uchwała Nr XIII/84/2011

Określenie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XIV/89/2011

Zmiany w uchwale własnej Nr XIII/81/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

Uchwała Nr XIV/90/2011

Zmian w uchwale własnej Nr XIII/84/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Nowy Żmigród Nr XV/97/2011

Uchwalenie budżetu gminy Nowy Żmigród na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/110/2012

Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIX/122/2012

Ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród

Uchwała Nr XXI/132/2012

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Uchwała Nr XXI/135/2012

Wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2012”

Uchwała Nr XXI/138/2012

Określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Nowy Żmigród lub jej jednostkom, podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

Uchwała Nr XXII/144/2012

Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIV/156/2012

Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał Rady gminy Nowy Żmigród w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr XXIV/162/2012

Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XXV/170/2012

Obniżenie średniej ceny skupu 1q żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r.

Uchwała Nr XXV/173/2012

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Żmigród

Uchwała Nr XXV/174/2012

Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXVI/175/2012

Ustalenia trybu udzielenia rozliczania dotacji, udzielonej z budżetu Gminy Nowy Żmigród na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego

Uchwała Nr XXVI/179/2012

Przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród

Uchwała Nr XXVI/180/2012

Ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Nowy Żmigród za obieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXVI/181/2012

Podziału Gminy Nowy Żmigród na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXVI/182/2012

Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/181/05 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów

Uchwała Nr XXVII/187/2013

Uchwała budżetowa na 2013 rok Gminy Nowy Żmigród Nr XXVII/187/2013 w sprawie uchwa pożarniczych

Uchwała Nr XLI/279/2014

W sprawie wprowadzenia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2014”

Uchwała Nr XLVII/307/2014

W sprawie określenia zasad przyznawania nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe

Uchwała Nr XLIX/324/2014

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 r.
Uchwała Nr II/2/2014 w sprawie zmian w statucie Gminy Nowy Zmigród
Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród
Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezowa
Uchwała Nr VI/30/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Desznica
Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzyce
Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabanina 
Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworze
Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty
Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łężyny
Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysa Góra
Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Makowiska
Uchwała Nr VI/38/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarka
Uchwała Nr VI/39/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarz
Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów
Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród
Uchwała Nr VI/42/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadki
Uchwała Nr VI/43/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska Żmigrodzkie
Uchwała Nr VI/44/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skalnik
Uchwała Nr VI/45/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów - Sośniny
Uchwała Nr VI/46/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Żmigród
Uchwała Nr VI/47/2015 w sprawie uchwalenia Statutlenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/192/2013

Ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Nowy Żmigród za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXVIII/196/2013

Określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, którym właścicielem albo zarządcą jest Gmina Nowy Żmigród

Uchwała Nr Uchylona XXIX/202/2013

Ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Nowy Żmigród.

Uchwała Nr XXIX/203/2013

Wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2013

Uchwała Nr XXXII/214/2013

Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Nowy Żmigród

Uchwała Nr XXXIII/219/2013

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawdzeniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Uchwała Nr XXXVII/254/2013

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Żmigród na lata 2013 – 2018

Uchwała Nr XXXVIII/257/2013

Wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/258/2013

Obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014r.

Uchwała Nr XXXIX/266/2013

Uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Makowiska

Uchwała Nr XXXIX/267/2013

Uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I

Uchwała Nr XXXIX/268/2013

Uchwalanie budżetu Gminy Nowy Żmigród na 2014

Uchwała Nr XL/272/2014

W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XL/273/2014

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Żmigród

Uchwała Nr XLI/278/2014

W sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniachu Sołectwa Toki

Uchwała Nr VI/49/2015

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Nowy Żmigród za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała Nr X/83/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIII/99/2015 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród
Uchwała Nr XIII/103/2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny
Uchwała Nr XIV/106/2015 UCHYLONA
Uchwała Nr XV/118/2016 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XV/119/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
Uchwała Nr XV/120/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
Uchwała Nr XV/122/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce
Uchwała Nr XV/123/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łężyny
Uchwała Nr XV/124/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łysa Góra
Uchwała Nr XV/125/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarka
Uchwała Nr XV/126/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I.
Uchwała Nr XV/127/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Skalnik
Uchwała Nr XV/128/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród
Uchwała Nr XV/132/2016 w sprawie zmiany nazwy i przebiegu drogi gminnej nr 113517R położonej w Nowym Żmigrodzie
Uchwała Nr XVI/133/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/181/2005 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów
Uchwała Nr XIX/156/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród
Uchwała Nr XIX/157/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XIX/158/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród
Uchwała Nr XIX/159/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród
Uchwała Nr XX/160/2016 w sprawie określenia trybu powoływania członków organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Nowy Żmigród
Uchwała Nr XXII/181/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce
Uchwała Nr XXII/182/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Makowiska
Uchwała Nr XXII/183/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród - część I
Uchwała Nr XXII/184/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Siedliska
Uchwała Nr XXII/185/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród
Uchwała Nr XXII/186/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Toki
Uchwała Nr XXIII/191/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Nowy Żmigród
Uchwała Nr XXV/198/2016 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXV/199/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nowy Żmigród
Uchwała Nr XXV/200/2016 zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród
Uchwała Nr XXV/201/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce – część I


data wytworzenia2014-03-25
data udostępnienia2015-07-15
sporządzone przezDariusz Piekuś
opublikowane przezŁukasz Czekaj
ilość odwiedzin6240
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@