Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2018 ROK 2018

 

DATA NUMER DOTYCZY
28.12.2018 III/26/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 -2025
28.12.2018 III/25/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
28.12.2018 III/24/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2019 rok
28.12.2018 III/23/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023
28.12.2018 III/22/2018 w sprawie przekazania nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród
28.12.2018 III/21/2018 w sprawie przekazania nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów
28.12.2018 III/20/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Żmigród
28.12.2018 III/19/2018 w sprawie uchylenia uchwały własnej
28.12.2018 III/18/2018 w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta reprezentowania Gminy Nowy Żmigród w Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
28.12.2018 III/17/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019 – 2027
28.12.2018 III/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
30.11.2018 II/15/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nowy Żmigród
30.11.2018 II/14/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 -2025
30.11.2018 II/13/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
30.11.2018 II/12/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowy Żmigród za pomocą instrumentu płatniczego
30.11.2018 II/11/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
30.11.2018 II/10/2018 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r
30.11.2018 II/9/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród
30.11.2018 II/8/2018 w sprawie powołania składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Nowy Żmigród
30.11.2018 II/7/2018 w sprawie powołania składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży Rady Gminy Nowy Żmigród
30.11.2018 II/6/2018 w sprawie powołania składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej Rady Gminy Nowy Żmigród
30.11.2018 II/5/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowy Żmigród
30.11.2018 II/4/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Żmigród
30.11.2018 II/3/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Żmigród
30.11.2018 II/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowy Żmigród
19.11.2018 I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Żmigród
17.10.2018 XLVIII/348/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
17.10.2018 XLVIII/347/2018 w sprawie odpłatnego obciążenia służebnością przejazdu i przechodu na nieruchomości Gminy Nowy Żmigród położonej w Łężynach
17.10.2018 XLVIII/346/2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
17.10.2018 XLVIII/345/2018 w sprawie sposobu wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
26.09.2018 XLVII/344/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 - 2025
26.09.2018 XLVII/343/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
26.09.2018 XLVII/342/2018 w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji z budżetu gminy Nowy Żmigród udzielonej spółkom wodnym
26.09.2018 XLVII/341/2018 w sprawie zmian w statucie Gminy Nowy Żmigród
17.08.2018 XLVI/340/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
17.08.2018 XLVI/339/2018 w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji z budżetu gminy Nowy Żmigród udzielonej spółkom wodnym
17.08.2018 XLVI/338/2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
17.08.2018 XLVI/337/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Jasło zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
17.08.2018 XLVI/336/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Żmigród miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
17.08.2018 XLVI/335/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nowy Żmigród
18.07.2018 XLV/334/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
18.07.2018 XLV/333/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 – 2025
18.07.2018 XLV/332/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
28.06.2018 XLIV/331/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
28.06.2018 XLIV/330/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2017 rok
28.06.2018 XLIV/329/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 – 2025
28.06.2018 XLIV/328/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
28.06.2018 XLIV/327/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród
28.06.2018 XLIV/326/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Nowy Żmigród
28.06.2018 XLIV/325/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonych w Makowiskach
28.05.2018 XLIII/324/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
28.05.2018 XLIII/323/2018 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nowy Żmigród odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
28.05.2018 XLIII/322/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2017 rok
25.04.2018 XLII/321/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
25.04.2018 XLII/320/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
25.04.2018 XLII/319/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
25.04.2018 XLII/318/2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLI/310/2018 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
25.04.2018 XLII/317/2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLI/308/2018 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć
25.04.2018 XLII/316/2018 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nienaszowie
22.03.2018 XLI/315/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 roku
22.03.2018 XLI/314/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 – 2025
22.03.2018 XLI/313/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
22.03.2018 XLI/312/2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów
22.03.2018 XLI/311/2018 w sprawie w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli szkół i przedszkola gminy Nowy Żmigród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
22.03.2018 XLI/310/2018 w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
22.03.2018 XLI/309/2018 w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego i logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
22.03.2018 XLI/308/2018

w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

22.03.2018 XLI/307/2018 w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
22.03.2018 XLI/306/2018 w sprawie w sprawie podziału gminy Nowy Żmigród na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
22.03.2018 XLI/305/2018 w sprawie w sprawie podziału gminy Nowy Żmigród na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
22.03.2018 XLI/304/2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  położonych w miejscowości Łężyny
28.02.2018 XL/303/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych bedących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Nowym Żmigrodzie na lata 2018-2020
28.02.2018 XL/302/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2018 rok
28.02.2018 XL/301/2018 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2018 rok
28.02.2018 XL/300/2018 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2018"
28.02.2018 XL/299/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2018 rok


data wytworzenia2017-05-10
data udostępnienia2017-05-10
sporządzone przezDariusz Piekuś
opublikowane przezMateusz Buczyński
ilość odwiedzin1216
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@