Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Obwieszczenia/Zawiadomienia Zagospodarowanie Przestrzenne Obwieszczenia/Zawiadomienia Zagospodarowanie Przestrzenne


Informacja o wyborach ławników na lata 2016-2019

INFORMACJA

W związku z upływem kadencji ławników sądowych, zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015, poz. 133 z późn. zm) Rada Gminy Liszki przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników kadencji 2016 – 2019.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

 

Najpóźniej w październiku 2015 r. Rada Gminy Nowy Żmigród dokona wyboru:

-       2 ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle

-       1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie

-       1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015, poz. 133 z późn. zm)
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.2011, nr 121 poz. 693 z póż. zm.)

 Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. Prezesi właściwych sądów.
 2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych.
 3. Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2015r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2015 r. pozostaną bez dalszego biegu, (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada  stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się następujące dokumenty:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenieinną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
 2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie 
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,.
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 6. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

      Dokumenty wymienione w pkt 3-6 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 Karta zgłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród  (pok. nr 19,), a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowy Żmigród.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

-         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

-        jest nieskazitelnego charakteru,

-        ukończył 30 lat,

-        jest zatrudniony, lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

-        nie przekroczył 70 lat,

-        jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

-        posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

 Ławnikami nie mogą być:

osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,  adwokaci i aplikanci adwokaccy,  radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni,  żołnierze   w czynnej służbie wojskowej,  funkcjonariusze Służby Więziennej,  radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

  

Załączniki:

 1. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika
 2. Oświadczenie kandydata na ławnika - dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych.
 3. Oświadczenie kandydata na ławnika - dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej.
 4. Lista poparcia


data wytworzenia2015-06-08
data udostępnienia2015-06-08
sporządzone przezSzot Justyna
opublikowane przezJustyna Szot
ilość odwiedzin867
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@