Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia Publiczne  / ROK 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2015 ROK 2015
Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb dzieci młodszych w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród

 

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Nowy Żmigród: Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb dzieci młodszych w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach programu PO KL Poddziałanie 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 79721 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Żmigród , ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, tel. 013 4415605, faks 013 4415605 w. 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb dzieci młodszych w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach programu PO KL Poddziałanie 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb dzieci młodszych w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach programu PO KL Poddziałanie 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. 452330009.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9, 45.11.27.10-5, 45.31.00.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.00.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium dla każdej z części na którą składa ofertę w wysokości; Część I Organizacja placów zabaw wadium w wysokości 2.000,00 PLN ( słownie : dwa tysiące złotych ) Część II Dostosowanie pomieszczeń wadium w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc złotych )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej do oferty dołączyć należy Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę : - Część I - organizacja placów zabaw - 200.000,00 - Cześć II - dostosowanie pomieszczeń - 70.000,00

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wraz z załącznikami według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do specyfikacji. 2.Dowód wniesienia wadium. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopi ę lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika - wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum. 4.W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony zakres rzeczowy części zamówienia (czynności, dostaw) przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę(ów), wraz z fakultatywnym (nieobowiązkowym) podaniem ich nazw(firm),adresu i telefonu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania istotnych zamian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: - zmiany terminu wykonania prac w przypadku: - zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujące przedłużeniem okresu realizacji umowy o okres zatrzymania robót, - temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, wystąpienia siły wyższej jak również wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych i wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, - przedłużającego się postępowania przetargowego, spowodowane m. in. Wniesieniem odwołania, przedłużeniem terminu związania ofertą (o ilość dni opóźnienia w stosunku do pierwotnego ustalonego czasu związania ofertą; - opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; - opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych; - zawieszenia lub przerwania robót przez Zamawiającego; - wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; - wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; Inne dopuszczalne zmiany: - zmiana zakresu lub rezygnacja z zakresu prac powierzonych podwykonawcom - wskazanym w ofercie - zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie wskazanych w umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, - gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, - okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; - zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału); - wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe; - wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych ;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowyzmigrod.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PO KL Poddziałanie 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja placów zabaw - dostawa zestawów zabawowych wraz z montażem - wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Organizacja placów zabaw - dostawa zestawów zabawowych wraz z montażem - wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej Lokalizacja- - Szkoła Podstawowa Makowiska - Szkoła Podstawowa Nienaszów - Szkoła Podstawowa Łysa Góra - Szkoła Podstawowa Kąty - Szkoła Podstawowa Łężyny - Szkoła Podstawowa Desznica - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skalnik.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9, 45.11.27.10-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin gwarancji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II - Dostosowanie pomieszczeń - roboty remontowo budowlane w sanitariatach - zakup wyposażenia, dostosowanie sanitariatów dla potrzeb dzieci, - zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - dostawa i montaż rolet okiennych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II - Dostosowanie pomieszczeń - roboty remontowo budowlane w sanitariatach -zakup wyposażenia, dostosowanie sanitariatów dla potrzeb dzieci, -zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - dostawa i montaż rolet okiennych Lokalizacja- - Szkoła Podstawowa Makowiska - Szkoła Podstawowa Nienaszów - Szkoła Podstawowa Łysa Góra - Szkoła Podstawowa Stary Żmigród - Szkoła Podstawowa Łężyny - Szkoła Podstawowa Desznica - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skalnik.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.42.11.34-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin gwarancji - 5

 

 

Załączniki 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

DOKUMENTACJA – PLACE  ZABAW – CZĘŚĆ  I

Projekt  Budowlano –Wykonawczy  - załącznik nr  7.1.

Przedmiar  robót  place zabaw – załącznik nr 7.2.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  - place zabaw – załącznik nr  7.3.

Zgłoszenie – place  zabaw – załącznik  nr  7.4.

Odpowiedź place zabaw 

DOKUMENTACJA  - DOSTOSOWANIE   POMIESZCZEŃ   CZĘŚĆ II

Przedmiar robót dostosowanie pomieszczeń - Środki POKL - załącznik nr 8.1.

Przedmiar  robót  dostosowanie pomieszczeń – ŚRODKI  WŁASNE   - załącznik  nr  8.2.

Zgłoszenia  i odpowiedzi  dostosowanie pomieszczeń  - załącznik nr  8.3.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY data wytworzenia2015-06-01
data udostępnienia2015-06-01
sporządzone przezSudyka Sylwia
opublikowane przezSylwia Sudyka
ilość odwiedzin1451
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@