Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia Publiczne  / ROK 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2015 ROK 2015
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.nowyzmigrod.biuletyn.net


Nowy Żmigród: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach Gmina Nowy Żmigród oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji.
Numer ogłoszenia: 94581 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Żmigród , ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, tel. 013 4415605, faks 013 4415605 w. 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyzmigrod.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach Gmina Nowy Żmigród oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach Gmina Nowy Żmigród oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części CZĘŚĆ I: Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Nienaszów - przyłącza ok. 270 szt. - sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 18,7 km - sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,8 km - przepompownie ścieków ok. 4 kpl. CZĘŚĆ II: Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Stary Żmigród oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej: - przyłącza ok. 132 szt. - sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 11,0 km - sieć kanalizacji tłocznej ok. 1,4 km - przepompownie ścieków ok. 3 kpl. CZĘŚĆ III: Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Grabanina oraz odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach: - przyłącza ok. 120 szt. - sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 7,1 km - sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,25 km - przepompownie ścieków ok. 1 kpl..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium dla każdej z części na którą składa ofertę w wysokości; Część I Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Nienaszów wadium w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc złotych ) Część II Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Stary Żmigród oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej: wadium w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc złotych ) Część III Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Grabanina oraz odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach: wadium w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc złotych ) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Śląski Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali: - co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 1 km .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazując się osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), tj.: I. Projektant branży sanitarnej Niniejsza osoba winna posiadać: - co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, - zaprojektowanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej w zakresie budowy i/lub przebudowy: > sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej /lub > sieci wodociągowej z odgałęzieniami (przyłączami) i/lub kanalizacyjnej z odgałęzieniami (przyłączami), - posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz.U.2008nr 63 poz. 394). II. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: - co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu w branży konstrukcyjno-budowlanej, - posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). III. Projektant branży drogowej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać - co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu w branży drogowej, - posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie robót drogowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). IV. Projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba powinna posiadać: - co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci i/lub instalacji i/lub urządzeń elektrycznych i/lub elektroenergetycznych, - posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100.000,00 na każdą część w postaci opłaconej polisy o.c. - Część I - 100.000,00 - Cześć II - 100.000,00 - Część III - 100.000,00

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru - załącznik Nr 1, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik Nr 3 3) z oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik Nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków, 4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik Nr 6 5) potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z rozdziałem 20 niniejszej specyfikacji). 6) Wykaz robót, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom - na załączniku nr 7 do SIWZ i (dotyczy sytuacji, gdy przewiduje się powierzenie części zamówienia podwykonawcy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowyzmigrod.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Nienaszów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Nienaszów - przyłącza ok. 270 szt. - sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 18,7 km - sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,8 km - przepompownie ścieków ok. 4 kpl..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 95
   • 2. Termin realizacji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Stary Żmigród oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Stary Żmigród oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej: - przyłącza ok. 132 szt. - sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 11,0 km - sieć kanalizacji tłocznej ok. 1,4 km - przepompownie ścieków ok. 3 kpl..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 95
   • 2. Termin realizacji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Grabanina oraz odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Grabanina oraz odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach: - przyłącza ok. 120 szt. - sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 7,1 km - sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,25 km - przepompownie ścieków ok. 1 kpl..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2015.

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Decyzja o środowiskaowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 

Wzór umowy na wejście w teren

Koncepcje przebiegu trasy 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Odpowiedzi na zapytania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA data wytworzenia2015-06-26
data udostępnienia2015-06-26
sporządzone przezSudyka Sylwia
opublikowane przezSylwia Sudyka
ilość odwiedzin1467
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@