Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia Publiczne  / ROK 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2015 ROK 2015
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Nowy Żmigród: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach Gmina Nowy Żmigród.
Numer ogłoszenia: 185094 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Żmigród , ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, tel. 013 4415605, faks 013 4415605 w. 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyzmigrod.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach Gmina Nowy Żmigród.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach Gmina Nowy Żmigród.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium dla każdej z części na którą składa ofertę w wysokości; Część I Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Nienaszów wadium w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc złotych ) Część II Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Stary Żmigród oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej: wadium w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc złotych ) Część III Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Grabanina oraz odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach: wadium w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc złotych )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), tj.: I. Projektant branży sanitarnej Niniejsza osoba winna posiadać: - co najmniej rok doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, - zaprojektowanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej w zakresie budowy i/lub przebudowy: > sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej /lub > sieci wodociągowej z odgałęzieniami (przyłączami) i/lub kanalizacyjnej z odgałęzieniami (przyłączami), - posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz.U.2008nr 63 poz. 394). II. Projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba powinna posiadać: - co najmniej rok doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci i/lub instalacji i/lub urządzeń elektrycznych i/lub elektroenergetycznych, - posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2008nr 63 poz. 394). Ponad to Zamawiający zastrzega sobie , że dla poprawności wykonania prac projektowych wykonawca w razie konieczności dysponował będzie również projektantem branży drogowej i konstrukcyjno- budowlanej .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru - załącznik Nr 1, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik Nr 3 3) z oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik Nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków, 4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik Nr 6 5) potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z rozdziałem 20 niniejszej specyfikacji).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 5

IV.2.2)


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
IV.3) ZMIANA UMOWY

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie w następujących przypadkach: 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia siły wyższej lub takich innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli stron, których nie były one w stanie przewidzieć przy zawieraniu umowy, a na które to okoliczności nie miały wpływu i którym nie mogły zapobiec pomimo dochowania należytej staranności; za siłę wyższą nie uważa się działania zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią, za którą Strona odpowiada, jak również braku środków finansowych. 2. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 3. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. W zakresie powierzenia podwykonawcy innej części zamówienia niż te, których powierzenie Wykonawca zadeklarował w ofercie lub zaistnienie konieczności zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy wyłącznie w przypadku zagrożenia dotrzymania terminu realizacji umowy. 5. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na ograniczenie zakresu przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności elementu/ów dokumentacji projektowej. 7. Zamawiający lub Wykonawca, jeśli stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w pkt 1 -6 ma obowiązek pisemnie poinformować o tym drugą stronę umowy bez zbędnej zwłoki. Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej podejmie wszelkie niezbędne czynności zmierzające do ograniczenia skutków siły wyższej w zakresie wykonania umowy. 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana koordynatora prac), b. zmiana danych teleadresowych, c. zmiana harmonogramu realizacji umowy, z wyłączeniem zmiany terminów określonych w niniejszej umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowyzmigrod.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Nienaszów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Nienaszów - przyłącza ok. 270 szt. - sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 18,7 km - sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,8 km - przepompownie ścieków ok. 4 kpl..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Stary Żmigród oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Stary Żmigród oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej: - przyłącza ok. 132 szt. - sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 11,0 km - sieć kanalizacji tłocznej ok. 1,4 km - przepompownie ścieków ok. 3 kpl..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Grabanina oraz odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Grabanina oraz odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach: - przyłącza ok. 120 szt. - sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 7,1 km - sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,25 km - przepompownie ścieków ok. 1 kpl..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania zamówienia - 5

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Decyzja o środowiskaowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 

Wzór umowy na wejście w teren

Koncepcje przebiegu trasy 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

PYTANIE 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data wytworzenia2015-07-22
data udostępnienia2015-07-22
sporządzone przezSudyka Sylwia
opublikowane przezSylwia Sudyka
ilość odwiedzin2045
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@