Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia Publiczne  / ROK 2016
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2016 ROK 2016
Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.nowyzmigrod.biuletyn.net


Nowy Żmigród: Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
Numer ogłoszenia: 126819 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Żmigród , ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, tel. 013 4415605, faks 013 4415605 w. 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie w podziale na trzy części Część I Modernizacja Przedszkola Gminnego roboty budowlane - przebudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkola, przebudowa instalacji elektrycznej , wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych . Zakres przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: demontaż pokrycia dachu rynien i rur spustowych, rozbiórka oblicowania schodów wewnętrznych, rozbiórka fragmentów ścian i stropu, rozbiórka podłóg i warstw posadzkowych, demontaż okien i drzwi częściowa, skucie tynków w zakresie wymaganym, demontaż balustrad i krat, demontaż urządzeń instalacyjnych, demontaż dźwigu towarowego, Roboty budowlano-wykończeniowe: wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z impregnacją więźby dachowej z zabezpieczeniem warstwy izolacji poddasza, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, ułożenie pokrycia dachu z blachy trapezowej na łatach drewnianych, demontaż i ponowny montaż zestawu 4 szt. paneli solarnych, wykonanie nadproży nad projektowanymi otworami, wykonanie warstw podkładowych pod podłogi i posadzki, wykonanie oblicowanie schodów wewnętrznych, wymurowanie ścianek działowych, zamurowanie istniejących otworów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż ścianek szklanych o konstrukcji aluminiowej lub z pustaków szklanych, montaż okien oddymiających, montaż elektrycznego dźwigu towarowego, montaż nadproży, wykonanie posadzek z płytek gresowych, podłóg drewnianych, paneli laminowanych oraz wykładzin winylowych, oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie okładzin ściennych z płatków natryskowych, okładziny ścienne z gładzi gipsowych, roboty malarskie, montaż systemowych wycieraczek do obuwia, montaż krat, podchwytów i balustrad schodowych, montaż wyposażenia sanitariatów i sal tj. dozowniki na mydło i ręczniki papierowe, suszarki elektryczne, drabinki gimnastyczne, szyny sufitowe, rolety okienne itp. wymiana dźwigu towarowego, oraz prace wymagane charakterem lub technologią prac wymienionych wyżej a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Roboty sanitarne: Wymiana baterii umywalkowych ściennych, Przebudowa instalacji elektrycznej rozdzielnice energetyczne, montaż infrastruktury kablowej, montaż kabli i przewodów, montaż instalacji oświetlenia, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania - instalacje przeciwoblodzeniowe, remont instalacji odgromowej zwody poziome, instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, montaż elementów i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania; montaż elementów i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego, inne roboty elektryczne. Dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych . wykonanie robót w zakresie dostawy i montażu platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem przy budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie. Część II: Dostawa wraz z montażem wyposażenia gastronomicznego Zakres przedmiotu zamówienia, dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń ze stali nierdzewnej typu gastronomicznego, stoły robocze i zlewy zakończone rantami tylnymi oraz z odpowiednich stron rantami bocznymi, demontaż istniejącego wyposażenia i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, roboty montażowe sprzętu i urządzeń wraz z niezbędnymi materiałami tj. węże przyłączeniowe wodne i gazowe, syfony zlewozmywakowe i umywalkowe, podłączenie urządzeń do sieci elektrycznej, przebicie otworu dla odprowadzenia oparów z wyciągu przez ścianę zewnętrzną budynku, niezbędne prace naprawcze, próby szczelności i protokoły sprawdzeń instalacji sanitarnych wodna, kanalizacyjna i gazowa oraz instalacji elektrycznej, itp. Część III: Przebudowa placu zabaw Zakres przedmiotu zamówienia: Plac zabaw 1 Jest to plac istniejący wyposażony w następujące urządzenia: sprężynowce x4, zestaw rekreacyjny, zjeżdżalnia, huśtawki wagowe x2, huśtawki wahadłowe podwójne x2, przeplotnia. Urządzenia należy zdemontować, uzupełnić frakcję żwirową do grubości 20cm, zmienić lokalizację sprężynowców, zamontować nowe zestawy oraz wyposażenie dodatkowe. Plac zabaw 2 Jest to plac nowo projektowany na istniejącej nawierzchni trawiastej. Plac należy wykorytować, zamontować fundamenty betonowe, wykonać nawierzchnię żwirową wraz z obrzeżem oraz zamontować urządzenia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.11.00-9, 45.31.30.00-4, 45.33.00.00-0, 45.31.42.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.30.00-4, 45.26.11.00-5, 39.22.10.00-7, 39.14.10.00-2, 45.11.27.23-9, 45.23.30.00-9, 45.21.41.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości dla części I: 15 000,00 zł brutto ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ); dla części II - 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych ); dla części III - 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych ) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Część I Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca wykaże dowody należytego wykonania co najmniej jednej roboty odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. remont, przebudowa, rozbudowa budynku użyteczności publicznej na kwotę minimum 400 000,00 zł brutto; Część II Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów , czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykonawca wykaże dowody należytego wykonania co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. dostawy wraz z montażem wyposażenia gastronomicznego na kwotę minimum 50 000,00 zł brutto; Część III Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca wykaże dowody należytego wykonania co najmniej jednej roboty odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj .budowa, przebudowa placu zabaw na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto; Wykonawca złoży oświadczenie o wykonanych robotach w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem: miejsca wykonania, rodzaju robót, ich wartości, dat wykonania (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dowodami należytego ich wykonania,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonych dokumentów: oświadczenia o posiadaniu niezbędnego potencjału technicznego, oraz że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: dla części I konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych dla części II instalacji elektrycznych instalacji sanitarnych dla części III konstrukcyjno-budowlanej,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: opłaconej polisy ( wraz z dowodami opłacenia składek), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - obejmujący naprawy i szkody powstałe w czasie wykonania robót na gwarantowaną sumę ubezpieczenia w wysokości : dla części I - minimum 500.000,00 zł brutto; dla części II - minimum 100.000,00 zł brutto; dla części III - minimum 100.000,00 zł brutto;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego do SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2.Oświadczenie o robotach zleconych podwykonawcom - Załącznik nr 7 do SIWZ; 3.Wypełniony Załącznik nr 15 do SIWZ, tj. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Zasobów;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 8 W trakcie trwania umowy zgodnie z art. 144 pkt. 1 dopuszcza się wprowadzenie następujących zmian do jej treści na poniżej określonych warunkach: zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy siedziby, adresu, numeru konta bankowego w przypadku zmian w wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, zmiany osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom zmiany terminu umownego - tylko pod warunkiem wystąpienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. okoliczności wymienionych niżej: zaistnienie awarii, konieczności zmian będących następstwem działalności organów nadzorczo-kontrolnych, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty , nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonywaniu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych przez warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie prac, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o w/w okoliczności. W przypadku, gdy Zamawiający uzna okoliczność wskazaną przez Wykonawcę za uzasadnioną, Strony wspólnie określą nowy termin zakończenia robót zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 148 Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają , że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim zakresie, który wynika z okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowyzmigrod.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród II piętro pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród II piętro pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.1. Przedszkola.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Modernizacja Przedszkola Gminnego roboty budowlane - przebudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkola, przebudowa instalacji elektrycznej , wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych ..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: demontaż pokrycia dachu rynien i rur spustowych, rozbiórka oblicowania schodów wewnętrznych, rozbiórka fragmentów ścian i stropu, rozbiórka podłóg i warstw posadzkowych, demontaż okien i drzwi (częściowa), skucie tynków ( w zakresie wymaganym), demontaż balustrad i krat, demontaż urządzeń instalacyjnych, demontaż dźwigu towarowego, Roboty budowlano-wykończeniowe: wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z impregnacją więźby dachowej z zabezpieczeniem warstwy izolacji poddasza montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, ułożenie pokrycia dachu z blachy trapezowej na łatach drewnianych, demontaż i ponowny montaż zestawu 4 szt. paneli solarnych wykonanie nadproży nad projektowanymi otworami, wykonanie warstw podkładowych pod podłogi i posadzki, wykonanie oblicowanie schodów wewnętrznych, wymurowanie ścianek działowych, zamurowanie istniejących otworów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż ścianek szklanych o konstrukcji aluminiowej lub z pustaków szklanych, montaż okien oddymiających, montaż elektrycznego dźwigu towarowego, montaż nadproży, wykonanie posadzek z płytek gresowych, podłóg drewnianych, paneli laminowanych oraz wykładzin winylowych, oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie okładzin ściennych z płatków natryskowych, okładziny ścienne z gładzi gipsowych, roboty malarskie, montaż systemowych wycieraczek do obuwia, montaż krat, podchwytów i balustrad schodowych, montaż wyposażenia sanitariatów i sal tj. dozowniki na mydło i ręczniki papierowe, suszarki elektryczne, drabinki gimnastyczne, szyny sufitowe, rolety okienne itp. wymiana dźwigu towarowego oraz prace wymagane charakterem lub technologią prac wymienionych wyżej a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Roboty sanitarne: Wymiana baterii umywalkowych ściennych, Przebudowa instalacji elektrycznej rozdzielnice energetyczne; montaż infrastruktury kablowej; montaż kabli i przewodów; montaż instalacji oświetlenia; montaż osprzętu elektroinstalacyjnego; instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania - instalacje przeciwoblodzeniowe; remont instalacji odgromowej - zwody poziome; instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych; montaż elementów i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania; montaż elementów i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego; inne roboty elektryczne. Dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych . wykonanie robót w zakresie dostawy i montażu platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem przy budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.30.00-4, 45.33.00.00-9, 45.31.42.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.11.00-1, 45.63.14.32-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 120.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 85
   • 2. Termin realizacji minimalny 75 dni, maksymalny 120 - 10
   • 3. Okres gwarancji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wraz z montażem wyposażenia gastronomicznego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II: Dostawa wraz z montażem wyposażenia gastronomicznego Zakres przedmiotu zamówienia, dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń ze stali nierdzewnej typu gastronomicznego, stoły robocze i zlewy zakończone rantami tylnymi oraz z odpowiednich stron rantami bocznymi, demontaż istniejącego wyposażenia i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, roboty montażowe sprzętu i urządzeń wraz z niezbędnymi materiałami tj. węże przyłączeniowe wodne i gazowe, syfony zlewozmywakowe i umywalkowe, podłączenie urządzeń do sieci elektrycznej, przebicie otworu dla odprowadzenia oparów z wyciągu przez ścianę zewnętrzną budynku, niezbędne prace naprawcze, próby szczelności i protokoły sprawdzeń instalacji sanitarnych (wodna, kanalizacyjna i gazowa) oraz instalacji elektrycznej, itp..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.10.00-7, 39.14.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2016.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 95
   • 2. Okres gwarancji dostarczonego wyposażenia i usługi instalacji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa placu zabaw.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa placu zabaw Zakres przedmiotu zamówienia: Plac zabaw 1 Jest to plac istniejący wyposażony w następujące urządzenia: sprężynowce x4, zestaw rekreacyjny, zjeżdżalnia, huśtawki wagowe x2, huśtawki wahadłowe podwójne x2, przeplotnia. Urządzenia należy zdemontować, uzupełnić frakcję żwirową do grubości 20cm, zmienić lokalizację sprężynowców, zamontować nowe zestawy oraz wyposażenie dodatkowe. Plac zabaw 2 Jest to plac nowo projektowany na istniejącej nawierzchni trawiastej. Plac należy wykorytować, zamontować fundamenty betonowe, wykonać nawierzchnię żwirową wraz z obrzeżem oraz zamontować urządzenia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.23.30.00-9, 45.22.38.00-4, 45.21.41.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 95
   • 2. Okres gwarancji - 5

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przebudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkola, wymiana pokrycia dachowego

Załącznik nr 2b - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja elektryczna

Załącznik nr 2 c - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – budowa placu zabaw i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 Pzp.,

Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące art. 24 Pzp,

Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,o posiadaniu wymaganych uprawnień ,

Załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych,

 Załącznik nr 7 – oświadczenie o robotach zleconych podwykonawcy ,

Załącznik nr 8 –  wzór umowy

Załącznik nr 9 - przedmiar robót przebudowa i modernizacja przedszkola 

Załącznik nr 10 - przedmiar robót – wymiana pokrycia dachowego

Załącznik nr 11 - przedmiar robót – przebudowa instalacji elektrycznej

Załącznik nr 12 - przedmiar robót - dostosowanie dla niepełnosprawnych

Załącznik nr 13 - specyfikacja dostaw wyposażenia gastronomicznego 

Załącznik nr 14 – przedmiar robót – budowa placu zabaw

Załącznik nr 15 Oświadczenie  o oddaniu do dyspozycji zasobów

Załącznik nr 16 – Dokumentacja modernizacja pomieszczeń przedszkola , przebudowa instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych.

Załącznik nr 17- Dokumentacja wyposażenie gastronomiczne

Załącznik nr 18 – Dokumentacja budowa placu zabaw 

 

Odpowiedź na zapytanie 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Odpowiedź na zapytanie 2 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertydata wytworzenia2016-07-08
data udostępnienia2016-07-08
sporządzone przezSudyka Sylwia
opublikowane przezSylwia Sudyka
ilość odwiedzin1258
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@