Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia Publiczne  / ROK 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2017 ROK 2017
Przebudowa, rozbudowa oraz częściowa rozbiórka budynku Remizy OSP i Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na Publiczny Ośrodek Zdrowia – Przychodnię Lekarską w miejscowości Nienaszów.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.nowyzmigrod.biuletyn.net


Ogłoszenie nr 55417 - 2017 z dnia 2017-03-30 r.
Nowy Żmigród: Przebudowa, rozbudowa oraz częściowa rozbiórka budynku Remizy OSP i Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na Publiczny Ośrodek Zdrowia – Przychodnię Lekarską w miejscowości Nienaszów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny 37044413800000, ul. Ul. Krakowska  11, 38-23   Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 441 56 74, e-mail zoznowyzmigrod@op.pl, faks 13 441 52 33. 
Adres strony internetowej (URL): 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak 
www.nowyzmigrod.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie 
www.nowyzmigrod.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Forma pisemna 
Adres: 
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pokój nr 19

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa oraz częściowa rozbiórka budynku Remizy OSP i Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na Publiczny Ośrodek Zdrowia – Przychodnię Lekarską w miejscowości Nienaszów.
Numer referencyjny: SPGOZ.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa, rozbudowa oraz częściowa rozbiórka budynku Remizy OSP i Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na Publiczny Ośrodek Zdrowia – Przychodnię Lekarską w miejscowości Nienaszów. Na przedmiot zamówienia składa się miedzy innymi następujący zakres: - wyburzenie żelbetowych biegów schodów pomiędzy kondygnacją parteru a poddasza, - wyburzenie ścian murowanych klatki schodowej na kondygnacji poddasza oraz rozebranie drewnianej podsufitki, - częściowe wyburzenie ścian zewnętrznych przylegających do pomieszczeń wiatrołapu, klatki schodowej oraz pomieszczenia gospodarczego oraz demontaż przekrycia dachowego nad tymi pomieszczeniami, - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych pomiędzy pomieszczeniem 2 OSP a klatka schodową (parter) oraz okno w toalecie (piętro), - wyburzenie ścian działowych w obrębie toalety (piętro), ściany działowej pomiędzy magazynkiem a gabinetem stomatologicznym (piętro), ściany działowej pomiędzy pomieszczeniem socjalnym a pomieszczeniem 1 (parter), - demontaż balustrady oraz wyburzenie stopni schodów zewnętrznych żelbetowych prowadzących do wiatrołapu i klatki schodowej, - wyburzenie posadzki klatki schodowej, wiatrołapu oraz pomieszczenia gosp. oraz pogłębienie wykopu w celu obniżenia planowanej posadzki klatki schodowej do poziomu – 0,60m, -demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyburzenie parterowej części budynku składu opału, znajdującej się przy zachodniej elewacji o powierzchni 33m2, -demontaż istniejącej bramy wjazdowej dwuskrzydłowej, -demontażpokrycia dachowego, rynien oraz rur spustowych -demontaż starych parapetów zewnętrznych i montaż nowych - wykonanie schodów żelbetowych o min. Szer. Użytkowej biegu1,4m i wysokości stopnia 0,15mdla budynków opieki zdrowotnej -wykonanie żelbetowegoszybu windowego oddylatowanego od sąsiednich pomieszczeńprzystosowanego do montażu dźwigu osobowego o wymiarze 190x175cm i wymiarze kabiny 110x140cm -wykonanie fundamentowania oraz ścianzewnętrznych klatki schodowej, wiatrołapu oraz pomieszczenia na odpady (śmietnika) -wykonanie ścian działowychtoalety w obrębie części budynku zajmowanej przez remizę OSP -wykonanie ścian działowych toalety ogólnodostępnej dla pacjentów oraz personelu Ośrodka Zdrowia na poziomie I piętra -wykonanie ściany działowej pomiędzy magazynkiem a gabinetem stomatologicznym -montaż stolarki okiennej i drzwiowej, klapy dymowej oraz wyłazu na poddasze nieużytkowe -wykonanie docieplenia budynku styropianem fasadowymgr 15cm, -wykonanie docieplenia ościeży istniejących otworów okiennych styropianem gr 5cm -montaż nowego przekrycia dachowego z blachy stalowej płaskiejpowlekanej PEoraz systemu orynnowania, wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich, -oraz inne prace wymagane specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla branży architektoniczno –budowlanej. 

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:45110000-1, 45210000-2, 45320000-6, 45430000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2017
data zakończenia: 15/02/2018

II.9) Informacje dodatkowe: TERMINY WYKONANIA ROBÓT - rozpoczęcie : z dniem zawarcia umowy - zakończenie: Etap I ( tj. całość robót budowlanych ) – 30.11.2017 rok Etap II ( tj, dostawa, montaż i dopuszczenie do eksploatacji urządzenia windy przez UDT) – 15.02.2018 rok
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 1 mln zł. (słownie:jeden milion złotych) 
Informacje dodatkowe W przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 1 zadanie, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. W zakresie robót Wykonawcy wymagane jest wykonanie prac w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej (sieci i instalacje sanitarne) oraz elektroenergetycznej – sieci i instalacje elektryczne. Przez wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez Wykonawcę oraz podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane protokołu odbioru końcowego robót lub dokumentu o charakterze równoważnym. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie następującymi osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.: a) kierownikiem budowy posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednej ukończonej budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 o wartości nie mniejszej niż 500 000,00zł, b) kierownikiem robót elektrycznych w zakresie budowy instalacji elektrycznych: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnej bez ograniczeń, - doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednej ukończonej budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej w zakresie instalacji elektrycznej c) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej bez ograniczeń, - doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednej ukończonej budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wyszczególnionych powyżej tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Uwaga: a)Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. b)Rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. c)Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – WYKAZ ROBÓT. d)Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs. e)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. 2)Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 2) SIWZ. b) W wykazie osób dla kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych należy podać rodzaj posiadanych uprawnień, numer uprawnień, określić czy są bez ograniczeń oraz opisać doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 2) SIWZ. c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – WYKAZ OSÓB. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie. 3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 2 SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 2 SIWZ. c) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. d) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych ), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena wykonania przedmiotu zamówienia 60
Okres gwarancji i rękojmi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w art. 12 pkt 12.1 wzoru umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług b) w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, określona w art. 12 pkt 12.1 wzoru umowy, - rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu robót zamiennych. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy podpisywany przez niego i Inspektora Nadzoru oraz akceptowany przez Zamawiającego. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego. - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w następujący sposób: 1) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostaną wyliczone poprzez analogiczne – proporcjonalne zależności. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru, 2) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ppkt 1), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót wykonanej w oparciu o dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania oraz cen materiałów i sprzętu ujętych w danych wyjściowych do kosztorysowania na podstawie, których sporządził kosztorys ofertowy. 3) jeżeli nie można wycenić powyższych robót z zastosowaniem metod, o których mowa w ppkt 1) i 2), Wykonawca sporządzi kalkulację indywidualną w oparciu o ceny materiałów oraz sprzętu ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys ofertowy. Ceny materiałów i sprzętu nie ujęte w danych wyjściowych nie mogą być wyższe niż średnie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla województwa Podkarpackiego, 4) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa wyżej oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót, 5) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z powyższymi zasadami, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone powyżej. 2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, - zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższy niż 10% terminu wykonania zamówienia, określonego w art. 5 pkt 5.1 wzoru umowy, b) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno –technicznych, w szczególności mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach , gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, c) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, d) wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności : brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców , przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. e) Wystąpienie innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć będą: - nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, - wstrzymania robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian dokumentacji projektowej, - przedłużającej się procedury wyboru oferty – powyżej 30 dni . f) działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w art. 5 pkt 5.3 wzoru umowy oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższy niż 10% terminu wykonania zamówienia, określonego w art. 5 wzoru umowy, g) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w art. 5 pkt 5.3 wzoru umowy – wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania przeszkód atmosferycznych, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód, ale nie dłuższy niż 10% terminu wykonania zamówienia, określonego w art. 5 pkt 5.1 wzoru umowy, h) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), i) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), j) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. k) Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zadania z zastrzeżeniem, że ostateczny termin zakończenia jest niezmienny. Zmiana terminu realizacji jest możliwa tylko za pisemną zgodą Stron w sytuacjach niezawinionych przez strony kontraktu na zasadach opisanych w nim. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 20/04/2017, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


data wytworzenia2017-03-30
data udostępnienia2017-03-30
sporządzone przezSudyka Sylwia
opublikowane przezSylwia Sudyka
ilość odwiedzin699
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@