Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Podatki i opłaty lokalne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne

Do zakresu działania sekcji podatków należy:

1)      Zbieranie materiałów i informacji do dokonywania wymiaru podatków,

2)      Wymierzanie i pobór podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach:
-         podatek rolny (plik do pobrania nr załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4)
-         podatek od nieruchomości (plik do pobrania nr załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8)
-         podatek leśny (plik do pobrania nr załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11, załącznik nr 12)
-         podatek od środków transportowych (wzór deklaracji Dz.U.z 2011 Nr 293 poz. 1731)

3)      przyjmowanie wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie

4)      Załatwiane podań i wniosków podatników w sprawach:
-         umorzenia zaległości podatkowych, umorzenia odsetek za zwłokę, odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty zaległości podatkowych (plik do pobrania nr 6)
-         odłogowania użytków rolnych (plik do pobrania nr 13)
-         ulg inwestycyjnych (plik do pobrania nr 14)
-         ulg z tytułu nabycia i objęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów (plik do pobrania nr 15)
-         ulg z tytułu odbywania służby wojskowej (plik do pobrania nr 16)

5)      Dokonywanie rozliczeń poboru zobowiązań pieniężnych i innych należności,

6)      Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie w/w podatków i opłat,

7)      Prowadzenie egzekucji należności podatkowych (załatwiane są sprawy związane z egzekucją należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania),

8)      Przeprowadzanie kontroli podatkowej,

9)      Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatkowych,

10)     Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie podatków,

11)     Wydawanie zaświadczeń (plik do pobrania nr 17)

12)     Sporządzenie wynagrodzenia inkasentów

 

 

Najważniejsze zmiany w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym obowiązujące od 1 stycznia 2016r.

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) wprowadzono zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym , które wchodzą w życie z dniem 01.01.2016 r.

Zmiany dotyczące płatności podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2016 roku.

Ustawodawca wprowadził z dniem 01.01.2016 r. następujące zmiany w płatności podatków:

 1. Jeżeli kwota podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 2. Nie doręcza się decyzji i nie pobiera się podatku w przypadkach, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów przesyłki poleconej (koszty te wynoszą obecnie 6,10 zł).

Zmiany w podatku rolnym i leśnym

 1. Wprowadzono zmiany zasad przeliczania na ha przeliczeniowe użytków rolnych (grunty rolne zabudowane, rowy i inne) – art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym.
 2. Ograniczono zakres zwolnień w podatku rolnym:
  • uczelnie oddające grunty zwolnione od podatku w posiadanie innym podmiotom niż uczelnie tracą zwolnienie - art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym,
  • w związku z brakiem obowiązkowej służby wojskowej zniesiono ulgę w podatku rolnym dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową - uchylono art. 13a ustawy o podatku rolnym.
 3. Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych zmiana art. 4 pkt 3 ustawy o podatku leśnym
 4. Wprowadzono nowe pojęcie łącznego zobowiązania pieniężnego - dodano art. 6a w ustawie o podatku leśnym.

Zmiany w podatku od nieruchomości:

1. Usunięto pojęcie "względy techniczne".

W obowiązującym stanie prawnym grunty, budynki i budowle znajdujące się w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności gospodarczej ze względów technicznych, opodatkowuje się niższą stawką podatku od nieruchomości. Ponieważ pojęcie "względy techniczne" nie zostało zdefiniowane w ustawie na tle stosowania tego przepisu dochodziło do licznych sporów, efektem których jest bogate orzecznictwo, nierozwiewające jednak wszystkich wątpliwości. W związku z tym ustawodawca dokonał zmiany przepisu w art. 1a ust. 1 pkt 3 oraz dodał ust. 2a w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustalając, że do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się: budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Zatem niższą stawką opodatkowane będą teraz budynki, budowle lub ich części, w stosunku do których właściwy organ nadzoru budowlanego lub górniczego wyda decyzję nakazującą, właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

2. Współwłasność garaży wielostanowiskowych i lokali

Zasadą jest, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach (art. 3 ust. 4 u.p.o.l.). W praktyce stosowanie zasad odpowiedzialności solidarnej w każdym przypadku powoduje wiele konfliktów między podatnikami a organami podatkowymi, gdyż podatnicy nie akceptują zasady odpowiedzialności solidarnej. Sytuacją, która budzi najwięcej kontrowersji jest stosowanie zasady odpowiedzialności solidarnej w przypadku wyodrębnionych prawnie garaży wielostanowiskowych w budownictwie wielomieszkaniowym. Ustawodowaca dokonał zmiany w art. 3 dodając ust. 4a u.p.o.l. na podstawie, którego wyłączono zasadę odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli w częściach ułamkowych garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciążyć będzie na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności budynku i gruntu.

Ponadto art. 3 ust. 5 u.p.o.l. otrzymał brzmienie: "Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (...) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej."

3. Ograniczenie zwolnień podatkowych

 1. Dokonano zmiany art. 7 ust. 1 pkt. 5 u.o.p.l. na podstawie, którego zwolnione będą od podatku od nieruchomości "grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży"
 2. Ograniczono zakres zwolnień od podatku gruntów położonych w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody oraz gruntów Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi poprzez dokonanie zmian w art. 7 ust. 1 pkt 8 i 8a u.p.o.l.

Podatek rolny:

Wydanie decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku rolnego

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i użytków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Termin powstania obowiązku podatkowego

Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Referacie Budżet-Finanse Urzędu Gminy Informację w sprawie podatku rolnegow terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć w Referacie Budżet-Finanse Urzędu Gminy Deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

 

Termin płatności

Dla osób fizycznych – w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

 

Stawki podatku

Grunty gospodarstw rolnych, za 1 ha przeliczeniowy – 134,38 zł.

Działki rolne, za 1 ha fizyczny – 268,76 zł.

 

Ulgi i zwolnienia

Zwolnienia ustawowe z podatku rolnego zostały określone w art. 12 ustawy o podatku rolnym.

 

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jaśle

Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy stroną, a Gminą Nowy Żmigród

Wypełniony wykaz o gruntach wg ustalonego wzoru:

-         dla osób fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym (załącznik nr 1),

-         dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących płatnikami podatku rolnego (załącznik nr 2),

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja w sprawie ustalenia wymiaru podatku rolnego jest wydawana z urzędu lub na wniosek strony składany w sekretariacie Urzędu - pokój 19 (II piętro).

 

Opłaty

bez opłat.

 

Czas załatwienia sprawy

Decyzje z urzędu w sprawie ustalenia wymiaru podatku rolnego wydaje Wójt Gminy w terminie poprzedzającym okres 14 dni liczony pomiędzy terminem doręczenia decyzji, a ustawowym terminem płatności I raty zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy, który jest uregulowany w ustawie z dnia ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2013.1381 j.t. z późn. zm.) Decyzja ustalająca wysokość wymiaru podatku rolnego może zostać również wydana w ciągu roku podatkowego, w przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających powstanie zobowiązania podatkowego w ciągu roku podatkowego po ustawowym terminie płatności I raty. W tym przypadku decyzja powinna być doręczona podatnikowi w terminie 1 miesiąca licząc od dnia wszczęcia postępowania. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin ten może wynieść 2 miesiące.

 

Inne informacje istotne dla interesantów

Podatnik może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień uzupełniających materiał dowodowy. Obowiązujący przepis prawa nakłada na podatnika obowiązek dostarczenia całości materiału dowodowego potwierdzającego argumenty, które mają znaczący wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego. Niezastosowanie się do powyższych wymogów oraz niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje załatwienie sprawy w oparciu o posiadane dowody w sprawie. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika jest on zobowiązany złożyć Wójtowi Gminy Nowy Żmigród informację w terminie 14 dni licząc od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2013.1381 j.t. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 j.t. z p. zm.).

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P.2015.1025)

Uchwała Nr XIII/103/2015 RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Załącznik nr 1 wzór informacji na podatek rolny do pobrania: DOCX   PDF

Załącznik nr 2 wzór deklaracji  na podatek rolny do pobrania: DOCX   PDFdata wytworzenia2016-01-01
data udostępnienia2014-01-08
sporządzone przezCzekaj Łukasz
opublikowane przezŁukasz Czekaj
ilość odwiedzin1414
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@