Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia Publiczne  / ROK 2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2014 ROK 2014


Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród poprzez dokończenie budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, dokończenie remontu Domu Ludowego w Mytarce oraz remont Domów Ludowych w Brzezowej i Grabaninie

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Nowy Żmigród: Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród poprzez dokończenie budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, dokończenie remontu Domu Ludowego w Mytarce oraz remont Domów Ludowych w Brzezowej i Grabaninie .
Numer ogłoszenia: 35845 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Żmigród , ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, tel. 013 4415605, faks 013 4415605 w. 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród poprzez dokończenie budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, dokończenie remontu Domu Ludowego w Mytarce oraz remont Domów Ludowych w Brzezowej i Grabaninie ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród poprzez dokończenie budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, dokończenie remontu Domu Ludowego w Mytarce oraz remont Domów Ludowych w Brzezowej i Grabaninie ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4, 45.11.30.00-2, 44.22.10.00-5, 45.20.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium dla każdej z części na którą składa ofertę w wysokości; Część I DOKOŃCZENIE BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W JAWORZU - ETAP I wadium w wysokości 2.000,00 PLN ( słownie : dwa tysiące złotych ) Część II DOKOŃCZENIE REMONT DOMU LUDOWEGO W MYTARCE wadium w wysokości 1.8000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc osiemset złotych ) Część III REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W GRABANINIE wadium w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc złotych ) Część IV REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W BRZEZOWEJ wadium w wysokości 1.500,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc pięćset złotych ) W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wniesione w : a) pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego w Bank Śląski Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852 z dopiskiem nazwy części zamówienia na które składana jest oferta b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); c) gwarancjach bankowych (oryginał); d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował, co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej , o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, Wykonawca załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone, tj. - kierownik robót osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - kierownicy branżowi - osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, - osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej do oferty dołączyć należy Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 200.000,00 zł .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej: przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy załączyć do oferty w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - zgodnie z przepisami k.c. 4. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i spełniać następujące wymagania: - każdy z Partnerów oddzielnie musi złożyć dokument wymieniony w pkt 9 ppkt 1-4 w SIWZ, - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy składają wszyscy Partnerzy lub lider w imieniu wszystkich (należy wówczas zaznaczyć, że oświadczenie składa lider konsorcjum),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania istotnych zamian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: zmiany terminu wykonania prac w przypadku: - zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujące przedłużeniem okresu realizacji umowy o okres zatrzymania robót, - temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, wystąpienia siły wyższej jak również wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych i wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, - przedłużającego się postępowania przetargowego, spowodowane m. in. Wniesieniem odwołania, przedłużeniem terminu związania ofertą (o ilość dni opóźnienia w stosunku do pierwotnego ustalonego czasu związania ofertą; - opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; - opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych; - zawieszenia lub przerwania robót przez Zamawiającego; - wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; - wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; Inne dopuszczalne zmiany: - zmiana zakresu lub rezygnacja z zakresu prac powierzonych podwykonawcom - wskazanym w ofercie - w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). - zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie wskazanych w umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, - gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału); wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe; wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych ; Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowyzmigrod.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza2, 38-230 Nowy Żmigród pokój Nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza2, 38-230 Nowy Żmigród pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadnie dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313, 322, 323 odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DOKOŃCZENIE BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W JAWORZU - ETAP I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOKOŃCZENIE BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W JAWORZU - ETAP I Zakres zadania obejmuje: Roboty budowlane: Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wylewki Przebicia i zamurowania otworów Wykucia i zamurowania bruzd Tynki cementowo wapienne Ścianki działowe z płyt GK Stropy z płyt GK Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe i poziome Posadzki z płytek Okładziny ścienne z płytek Okładziny podokienników z płytek Montaż podokienników z aglomarmuru Okładziny ścienne z płatków natryskowych Malowanie pomieszczeń Balustrady schodowe i pochwyty Stolarka drzwiowa Roboty elewacyjne (dociepleniowe, tynkowe oraz malarskie) Montaż podsufitki Obrzeża i krawężniki betonowe Podbudowy z kruszyw Nawierzchnie z kostki brukowej Plantowanie terenu Instalacje sanitarne: Rurociągi z tworzyw sztucznych Rurociągi kanalizacyjne z PVC Rurociągi miedziane Podejścia dopływowe Otuliny termoizolacyjne Urządzenia sanitarne Grzejniki stalowe Urządzenia grzewcze Montaż przewodów i kratek wentylacyjnych Instalacje elektryczne: Montaż osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazda itp.) Montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych Montaż wentylatorów Montaż systemu alarmowego Montaż instalacji odgromowej Wyposażenie: Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych Dostawa i montaż wyposażenia kuchni Dostawa zabudowy szatni.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.30.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DOKOŃCZENIE REMONT DOMU LUDOWEGO W MYTARCE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II DOKOŃCZENIE REMONT DOMU LUDOWEGO W MYTARCE Zakres zadania obejmuje: Roboty budowlane: Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wylewki Przebicia i zamurowania otworów Wykucia i zamurowania bruzd Tynki cementowo wapienne Ścianki działowe z płyt GK Stropy z płyt GK Ścianki działowe z kształtek szklanych - luksferów Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe i poziome Montaż ozdobnych listew wykończeniowych Posadzki z płytek Okładziny ścienne z płytek Okładziny podokienników z płytek Montaż podokienników z aglomarmuru Okładziny ścienne z płatków natryskowych Malowanie pomieszczeń Balustrady schodowe i pochwyty Stolarka drzwiowa Roboty elewacyjne (dociepleniowe, tynki cienkowarstwowe oraz prace malarskie) Roboty ślusarsko dekarskie Montaż podsufitki Obrzeża, krawężniki i palisady betonowe Podbudowy z kruszyw Nawierzchnie z kostki brukowej Plantowanie terenu Instalacje sanitarne: Rurociągi z tworzyw sztucznych Rurociągi kanalizacyjne z PVC Rurociągi miedziane Podejścia dopływowe Otuliny termoizolacyjne Urządzenia sanitarne Grzejniki stalowe Urządzenia grzewcze Montaż przewodów i kratek wentylacyjnych Instalacje elektryczne: Montaż osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazda itp.) Montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych Montaż wentylatorów Montaż systemu alarmowego Montaż instalacji odgromowej Wyposażenie: Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych Dostawa i montaż wyposażenia kuchni Dostawa zabudowy szatni.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.30.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W GRABANINIE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W GRABANINIE Zakres zadania obejmuje: Roboty budowlane: Montaż elementów odwodnienia dachu Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne Okładziny stropów z płyt GK Rozbiórki okładzin podłogowych z tworzyw sztucznych i paneli Roboty demontażowe okładzin ściennych drewnianych Ścianki działowe Warstwy wyrównawcze pod posadzki Przebicia i zamurowania otworów Wykucia i zamurowania bruzd Tynki wewnętrzne gipsu szpachlowego Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe i poziome Montaż ozdobnych listew wykończeniowych Posadzki z płytek oraz z paneli podłogowych Okładziny stopni schodowych z drewna Okładziny ścienne z płytek Okładziny podokienników z płytek Montaż podokienników z aglomarmuru Okładziny ścienne z płatków natryskowych Malowanie pomieszczeń Balustrady schodowe i pochwyty Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej Roboty ślusarsko dekarskie Montaż podsufitki Roboty rozbiórkowe podłoży utwardzonych Podbudowy z kruszyw Obrzeża i nawierzchnie z kostki brukowej Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych na boisku sportowym wraz z oznakowaniem Plantowanie terenu Remont ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej Instalacje sanitarne: Rurociągi z tworzyw sztucznych Rurociągi kanalizacyjne z PVC Podejścia dopływowe Otuliny termoizolacyjne Urządzenia sanitarne Montaż przewodów i kratek wentylacyjnych Instalacje elektryczne: Montaż prrzewodów Montaż osprzętu elektrycznego (tablice, łączniki, gniazda itp.) Montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych Montaż wentylatorów Montaż instalacji odgromowej Urządzenia grzewcze Wyposażenie: Dostawa i montaż koszy do koszykówki Dostawa i montaż bramek do gry w piłkę ręczna Dostawa i montaż tablicy z regulaminem boiska Dostawa i montaż wyposażenia kuchni.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.30.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W BRZEZOWEJ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część  REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W BRZEZOWEJ Zakres zadania obejmuje: Roboty budowlane: Roboty rozbiórkowe pokrycia dachu i elementów odwodnienia Częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych dachu Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową wraz z obróbkami blacharskimi Montaż elementów odwodnienia Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne Rozbiórki podłóg drewnianych na legarach Roboty demontażowe okładzin ściennych drewnianych Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wylewki Przebicia i zamurowania otworów Wykucia i zamurowania bruzd Tynki cementowo wapienne Ścianki działowe z kształtek szklanych - luksferów Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe i poziome Montaż ozdobnych listew wykończeniowych Posadzki z płytek Okładziny ścienne z płytek Okładziny podokienników z płytek Montaż podokienników z aglomarmuru Okładziny ścienne z płatków natryskowych Malowanie pomieszczeń Balustrady schodowe i pochwyty Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej Roboty elewacyjne (dociepleniowe, tynki cienkowarstwowe oraz prace malarskie) Roboty ślusarsko dekarskie Montaż podsufitki Instalacje sanitarne: Rurociągi z tworzyw sztucznych Rurociągi kanalizacyjne z PVC Rurociągi miedziane Podejścia dopływowe Otuliny termoizolacyjne Urządzenia sanitarne Grzejniki stalowe Urządzenia grzewcze Montaż przewodów i kratek wentylacyjnych Instalacje elektryczne: Montaż osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazda itp.) Montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych Montaż wentylatorów Montaż instalacji odgromowej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 SIWZ

Załączniki do SIWZ

Dokumentacja DL Grabanina

Dokumentacja DL Jaworze

Dokumentacja DL Brzezowa

Dokumentacja DL Mytarka

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  DL JAWORZE

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DL MYTARKA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DL BRZEZOWA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DL JAWORZE

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DL BRZEZOWA
Załącznik do odpowiedzi DL Brzezowa

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DL JAWORZE i MYTARKA


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJKSZEJdata wytworzenia2014-02-21
data udostępnienia2014-02-21
sporządzone przezSudyka Sylwia
opublikowane przezSylwia Sudyka
ilość odwiedzin1422
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@