Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia Publiczne  / ROK 2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2014 ROK 2014


Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Nowy Żmigród

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.nowyzmigrod.biuletyn.net


Nowy Żmigród: Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2014/2015r.
Numer ogłoszenia: 216833 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Żmigród , ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, tel. 013 4415605, faks 013 4415605 w. 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyzmigrod.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2014/2015r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2014/2015r. W zakres usługi wchodzi -odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem rolniczym z odpowiednim osprzętem przystosowanym do odśnieżania - odśnieżania chodników odśnieżarką bądź ciągnikiem przystosowanym do tego celu - odśnieżanie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników przy pomocy ciągnika z pługiem i lemieszem gumowym . - W sytuacjach ekstremalnych ( marznąca mżawka itp. ) zwalczanie śliskości przez posypywanie odcinków dróg wskazanych przez Zamawiającego ( materiał na usuwanie śliskości dostarcza Zamawiający ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimalną ilością jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania zadania, lub ma zapewniony do niego dostęp przez dzierżawę, wynajem, kupno lub inny sposób gwarantujący wykonanie robót zgodnie z SIWZ - Wykonawca musi się wykazać minimum jednym ciągnikiem kołowym wyposażonym w pług odśnieżny. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował dla każdej z części na którą składa ofertę, minimum jednym ciągnikiem wyposażonym w pług odśnieżny (przykładowo Wykonawca składając ofertę na jedną lub więcej części musi się wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował odpowiednio minimum jednym, dwoma lub trzema ciągnikami wyposażonymi jak wyżej). W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest: złożyć wykaz maszyn i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 50.000,00 PLN ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej: przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy załączyć do oferty w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - zgodnie z przepisami k.c. 4. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i spełniać następujące wymagania: - każdy z Partnerów oddzielnie musi złożyć dokument wymieniony w Rozdziale VII pkt I.2 w SIWZ, - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy składają wszyscy Partnerzy lub lider w imieniu wszystkich. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24. ust. 1 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z Wykonawców osobno. 5. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 oraz pełnomocnictwo jest składane w oryginale zaś pozostałe dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą być to: -działanie siły wyższej; - wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy. Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowyzmigrod.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Desznica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 1 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Desznica.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gorzyce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 2 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gorzyce.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Toki .

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 3 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Toki ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nienaszów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 4 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nienaszów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚC nr 5 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mytarz.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 6 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mytarz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 7 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworze.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Siedliska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 8 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Siedliska.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mytarka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 9 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mytarka.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Makowiska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 10 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Makowiska.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Żmigród.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 11 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Żmigród.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Sadki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 12 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Sadki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Sośniny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 13 obejmuje o Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Sośniny .

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZEŚĆ nr 14 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezowa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Skalnik.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚC nr 15 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Skalnik.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łysa Góra.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚC nr 16 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łysa Góra.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łężyny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚC nr 17 obejmuje o Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łężyny.

 

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Żmigród,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 18 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Żmigród,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Grabania ..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ nr 19 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Grabania ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 
 


data wytworzenia2014-10-14
data udostępnienia2014-10-14
sporządzone przezSudyka Sylwia
opublikowane przezSylwia Sudyka
ilość odwiedzin1431
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@