Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowy Żmigród
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia Publiczne  / ROK 2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2014 ROK 2014


Wykonanie odwiertów studni głębinowych w miejscowościach Skalnik, Brzezowa, Mytarz, Mytarka, Grabanina, Stary Żmigród i Łężyny Gmina Nowy Żmigród

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Nowy Żmigród: Wykonanie odwiertów studni głębinowych w miejscowościach Skalnik, Brzezowa, Mytarz, Mytarka, Grabanina, Stary Żmigród i Łężyny Gmina Nowy Żmigród
Numer ogłoszenia: 245747 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Żmigród , ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, tel. 013 4415605, faks 013 4415605 w. 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie odwiertów studni głębinowych w miejscowościach Skalnik, Brzezowa, Mytarz, Mytarka, Grabanina, Stary Żmigród i Łężyny Gmina Nowy Żmigród.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania są odwierty studni głębinowych w miejscowościach Skalnik, Brzezowa, Mytarz, Mytarka, Grabanina, Stary Żmigród i Łężyny w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców wiosek w czasie występowania suszy. Studnie zostaną odwiercone na n/w działkach stanowiących własność gminy Nowy Żmigród: W zakres robót wchodzi: - ustalenie lokalizacji miejsca odwiertu, - wykonanie projektu robót geologicznych wraz z zatwierdzeniem, - objęcie kierownictwa nad realizacją zadania przez osoby posiadającą odpowiednie kwalifikacje określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, - wywiercenie studni o głębokości 30 m z zabudową materiałów (rura i filtry studzienne fi 160), obsybka żwirkiem filtracyjnym płukanym bez zawartości piasku. - montaż rury osłonowej o dł. 6m (fi 250), - zabudowa studni (kręgi betonowe śr. wewnętrznej 100 cm) z dnem oraz pokrywą żelbetową, wraz z odpowietrzeniem - Wykonanie zadaszenia zamykanego nad studnią zabezpieczające przed ingerencją osób zewnętrznych - pompowanie oczyszczające (min 24h), - pompowanie pomiarowe (min 72 h), - badanie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (pełne badanie fizykochemia i bakteriologia) - wykonanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni wraz z zatwierdzeniem, - montaż pompy zdrojowej ręcznej z cylindrem roboczym umieszczonym w studni między rurą ssącą a tłoczną z wykonaniem ujęcia na obudowie studni (pompa o minimalnej głębokości ssania i podnoszenia 25 m) - uporządkowanie terenu po pracach Minimalna wymagana wydajność studni - 0,5m3/h. W przypadku nie spełnienia minimalnej wydajności studni odwiert zostanie uznany za negatywny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.25.51.10-3, 45.11.12.00-0, 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 PLN) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Śląski Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852 z dopiskiem Odwierty studni głębinowych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku należy wykazać - co najmniej 5 wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych , polegających na budowie studni głębinowych. Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca musi wykazać: dysponowanie przy realizacji zamówienia następującymi osobami: - kierownik robót - jedna osoba posiadającą odpowiednie kwalifikacje określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełniania warunku należy wykazać: - iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN. Wykonawca dołączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ofertę stanowi wypełniony druk Oferta z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zamian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: - zmiany terminu wykonania prac w przypadku: - zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujące przedłużeniem okresu realizacji umowy o okres zatrzymania robót, - temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, wystąpienia siły wyższej jak również wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych i wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, - przedłużającego się postępowania przetargowego, spowodowane m. in. Wniesieniem odwołania, przedłużeniem terminu związania ofertą (o ilość dni opóźnienia w stosunku do pierwotnego ustalonego czasu związania ofertą; - opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; - opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych; - zawieszenia lub przerwania robót przez Zamawiającego; - wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; - wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; Inne dopuszczalne zmiany: - zmiana zakresu lub rezygnacja z zakresu prac powierzonych podwykonawcom - wskazanym w ofercie - w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). - zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie wskazanych w umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, - gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, - okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; - zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału); - wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe; - wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych ;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowyzmigrod.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 Zał. nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY 

Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianu warunków z art.22 ustawy 

Zał. nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Zał. nr 4- Wzór Umowy 

Zał. nr 5 - Wykaz robót które wykonawca zamierza zlecic podwykonawcom 

Zał. nr 6- Wykaz zrealizowanych robót budowlanych 

Zał. nr 7 - Wykaz osób 

Zał. nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Zał. nr 9 - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej 

Zał. nr 10 - Przedmiar robót

Zgłoszenie i odpowiedź Grabanina

Zgłoszenie i odpowiedź Mytarka

Zgłoszenie i odpowiedź Mytarz

Zgłoszenie i odpowiedź Łężyny

Zgłoszenie i odpowiedź Skalnik

Zgłoszenie i odpowiedź Brzezowa

Zgłoszenie i odpowedż Stary Żmigród

 ZMIANA TREŚCI SOECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZMIENIONY DRUK OFERTY 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Pytania i odpowiedzi 1 

Pytania i odpowiedzi 2 

Pytania i odpowiedzi 3 

Załącznik do pytania Nr 3 mapa Skalnik

Załacznik do pytania Nr 3 mapa Stary Żmigród 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej data wytworzenia2014-11-26
data udostępnienia2014-11-26
sporządzone przezSudyka Sylwia
opublikowane przezSylwia Sudyka
ilość odwiedzin1681
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel.: 13 441 56 05, fax: 13 44 826 37, gmina@nowyzmigrod.eu, www.nowyzmigrod.eu
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@